HomeΝέα - Ενημερώσεις21.8.2023 έως 17.9.2023 η κατάθεση αιτήσεων Σχολής Προπονητών Ποδηλασίας Β’ επιπέδου!

21.8.2023 έως 17.9.2023 η κατάθεση αιτήσεων Σχολής Προπονητών Ποδηλασίας Β’ επιπέδου!

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΥΠΠΟΑ/237114/16.5.2023 (ΦΕΚ 3435/Β/23.5.2023)

 

Η κατάθεση της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά γίνεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της
υπηρεσίας τηλε-υποδοχής αιτημάτων: Αιτήσεις προπονητών-Αίτηση συμμετοχής
Σχολής Προπονητών πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση»: https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/description/

Ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών,
ορίζεται το διάστημα

21.8.2023 έως και 17.9.2023

Όλα τα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στην Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής –
Αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στη θέση Προπονητές – Σχολές Α3.106 – θα
πρέπει να κατατεθούν επισυναπτόμενα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. στην
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής αιτημάτων.
Ευκρινή Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου
Ιατρική βεβαίωση
Η Ιατρική Βεβαίωση χορηγείται από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, Ιδιώτη ή
από Δημόσιο Νοσοκομείο.. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η
ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού
(Προτείνεται η συμπλήρωση του σχετικού υποδείγματος Ιατρικής Βεβαίωσης).
Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση
τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι
διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο
του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να
απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση
Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων
(ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής
τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
Σημείωση: Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ μπορούν να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών
τους.
Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά
και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
Η προπονητική εμπειρία τουλάχιστον 8 μηνών βεβαιώνεται με:
α) αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» (έντυπο 3 η 4) ή ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο
taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο και

β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια
απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και άλλων τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτοι
σχολών προπονητών ΓΓΑ Β΄ Κατηγορίας που ιδρύθηκαν το 2016 και
μετά, μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών
αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1
και 2. Για τη «μεταφορά» μαθημάτων απαιτούνται:
Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ – ΤΕΙ : Πτυχίο – Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και
αναλυτική βαθμολογία
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ Β επιπέδου οι οποίες ιδρύθηκαν μετά
το έτος 2016 απαιτείται : – Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει
αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική
αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης
μέσω του ιστότοπου: www. gov.gr και να το υποβάλουν, ώστε το αρμόδιο τμήμα της
ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευση του.
Άλλες πληροφορίες
Μέρος του διδακτικού αντικειμένου έως του ποσοστού 60% θα καλυφθεί με εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα
κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει
σήμερα.
Μετά το έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ακολουθήσει σχετική
ανακοίνωση με προσωρινούς πίνακες εισακτέων και απορριπτέων και μετά από την
περίοδο των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες, το πρόγραμμα
σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Τμήμα
προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων τηλ. 2131316062 askamagi@gga.gov.gr
όπως και στα 2131316131 ppapadimitriou@gga.gov.gr , 2131316462
kkaradenizloglou@gga.gov.gr , 2131316426 ekiourtsoglou@gga.gov.gr

Κατεβάστε τα έντυπα εδώ:

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Β επιπέδου