HomeΠροσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (εφεξής «Ε.Ο.Π.» ή/και «εμείς»), υπό την ιδιότητά
της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και σε συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ 679/2016, Ν. 4624/2019), σας ενημερώνει
με την παρούσα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία
καταχωρούνται στο διαχειριστικό σύστημα σωματείων της Ε.Ο.Π
(https://eop.cycling.org.gr/) (εφεξής και ως «πλατφόρμα»), ως ακολούθως. Επισημαίνεται
ότι η διαβίβαση των δεδομένων προς την Ε.Ο.Π, μέσω του παρόντος διαχειριστικού
συστήματος σωματείων, είναι προαιρετική και έχει τεθεί σε εφαρμογή για σκοπούς
αποτελεσματικότερης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των καθηκόντων της Ε.Ο.Π. βάσει των
καταστατικών της σκοπών προς όφελος όλων των μερών.

1. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τρόποι συλλογής αυτών
Η Ε.Ο.Π. συλλέγει δεδομένα αθλητών, μελών ΔΣ κι εκπροσώπων των σωματείων – μελών από τα ίδια τα σωματεία – μέλη της, τα οποία έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα της Ε.Ο.Π., μέσω μοναδικού κωδικού που τους έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό. Τα σωματεία – μέλη, ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, είναι υπεύθυνα για τη νομιμότητα της συλλογής και διαβίβασης
προς την Ε.Ο.Π των δεδομένων των αθλητών και των εκπροσώπων τους, μέσω της
πλατφόρμας της Ε.Ο.Π, ενώ είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που
διαβιβάζουν προς την Ε.Ο.Π. είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Τα σωματεία – μέλη, ως
ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους
αθλητές και τους εκπροσώπους τους, για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
από την Ε.Ο.Π. βάσει της παρούσας ενημέρωσης, πριν τη διαβίβαση των δεδομένων στην
Ε.Ο.Π μέσω της πλατφόρμας.
Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από την Ε.Ο.Π μέσω της
πλατφόρμας, είναι τα ακόλουθα:

1. Για τους αθλητές :

  • ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επώνυμο μητρός, τόπος γέννησης,
   ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία, εθνικότητα, υπηκοότητα, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, πιστοποιητικό γέννησης
  • στοιχεία μητρώου : αριθμός μητρώου, αριθμός δελτίου, σωματείο στο οποίο
   ανήκουν
  • αγωνιστικά στοιχεία : άθλημα, φύλο, κατηγορία, πληροφορία σχετικά με την
   ύπαρξη κάρτας υγείας αθλητή
  • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο
   (κινητό, σταθερό) αθλητών και τρίτων προσώπων σε περίπτωση επείγουσας
   ανάγκης

 

2. Για τα Σωματεία :

  • Μέλη ΔΣ : όνομα, επώνυμο, θέση, τηλέφωνο, email
  • Αντιπρόσωποι / Αναπληρωτές : όνομα, επώνυμο

 

3. Για τους Κριτές :
o όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης,
εθνικότητα, υπηκοότητα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, αρ. μητρώου
ΕΟΠ, UCI ID

2. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων
Η Ε.Ο.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τους καταστατικούς της
σκοπούς, επεξεργάζεται τα στοιχεία σας για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Προβολή και επικαιροποίηση των στοιχείων του Σωματείου, όπως έχουν
  καταχωρηθεί στο Μητρώο της Ε.Ο.Π.
 • Προβολή και επικαιροποίηση των στοιχείων των Ενεργών Αθλητών του Σωματείου
  και Αθλουμένων στα Τμήματα Υποδομών του Σωματείου, όπως έχουν καταχωρηθεί
  στο Μητρώο της Ε.Ο.Π.
 • Online Αίτηση Εγγραφής νέου Αθλητή και Αθλουμένου προς την Ε.Ο.Π.
 • Έκδοση Καρτών/Δελτίων
 • Έκδοση Έντυπου Ιατρικής Βεβαίωσης για την έκδοση Κάρτας Υγείας
 • Έντυπα Μεταγραφών / Αποδεσμεύσεων και προβολή εκκρεμών
  αιτήσεων εγγραφής, μεταγραφής/αποδέσμευσης
 • Online Δήλωση Συμμετοχής σε Αγώνες/Διοργανώσεις της Ε.Ο.Π. ή υπό την Αιγίδα της Ομοσπονδίας
 • Προβολή του Αγωνιστικού Ημερολογίου της Ε.Ο.Π.
 • Προβολή μηνυμάτων που σας έχουν σταλεί από την Ε.Ο.Π.
 • Εξακρίβωση της νόμιμης εκπροσώπησης των Σωματείων – μελών της
 • Διαβίβαση δεδομένων αθλητών και εκπροσώπων σωματείων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο πλαίσιο εγγραφής της στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Θ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • Συμμόρφωση της Ε.Ο.Π με την αθλητική νομοθεσία, ενδεικτικά Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
 • Ανανέωση δελτίων κριτών

 

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
της Ε.Ο.Π, τα οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και λειτουργία του διαχειριστικού
συστήματος σωματείων της Ε.Ο.Π. Η πρόσβαση των χρηστών είναι περιορισμένη και
διαβαθμισμένη ανάλογα με τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, περιορισμένη χρονικά πρόσβαση
στα καταχωρημένα στην πλατφόρμα δεδομένα, δύναται να αποκτήσει ο πάροχος της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για σκοπούς παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης,
εφόσον απαιτηθεί. Ο πάροχος –τρίτη εταιρεία, έχει δεσμευτεί για την τήρηση του νομικού
πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι
αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Ε.Ο.Π. Εκτός Ε.Ο.Π.,
αποδέκτες των στοιχείων σας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για σκοπούς
προβλεπόμενους στην αθλητική νομοθεσία, όπως την εγγραφή της Ε.Ο.Π στο Μητρώο
Αθλητικών Φορέων. Τέλος, τα στοιχεία σας διαβιβάζονται σε υπερκείμενες διεθνείς
ομοσπονδίες ή άλλους αθλητικούς φορείς διοργάνωσης αγώνων.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα των αθλητών για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
παραμένουν ενεργοί αθλητές και σε κάθε περίπτωση για δύο (2) έτη από το χαρακτηρισμό
τους ως ανενεργών. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την Ε.Ο.Π. σε
τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα
χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν έχουν ανακύψει
διαφορές μεταξύ υμών και της Ε.Ο.Π., που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν, παρατείνεται μέχρι
την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα
Η Ε.Ο.Π, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση των
απολύτως αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες υπερεθνικές ομοσπονδίες για
την εκτέλεση των αιτήσεων των Υποκειμένων (διεθνείς αγώνες κλπ).

6. Ασφάλεια της επεξεργασίας
Η Ε.Ο.Π., έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των προσωπικών
δεδομένων που της διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας.

7. Τα δικαιώματά σας
Διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων και φροντίζουμε να σας διευκολύνουμε για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:
• πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και
τη διάρκεια της επεξεργασίας,
• διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
• διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος
αυτού
• περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
• ανάκληση της συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων,
• φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει
σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή
τους σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα ορίσετε.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας
σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία αποστέλλοντας email ή γραπτό αίτημα (Υπόψιν του DPO):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Λεωφόρος Σπ. Λούη, Μαρούσι
Email: dpo@eop.cosmotemail.gr

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ. 11523 Αθήνα, Τηλ. 2106475600, Fax: 2106475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
contact@dpa.gr . (www.dpa.gr).

Στο πλαίσιο υποβολής του βιογραφικού σας στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
(«ΕΟΠ»), η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για σκοπούς αξιολόγησης πιθανής
συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε για τους παρακάτω όρους, οι οποίοι διέπουν την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας, βασίζεται στη
συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, αποστέλλοντας
email στο dpo@eop.cosmotemail.gr

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΟΠ. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί για τρία (3) έτη και στη συνέχεια θα το διαγράψουμε με
ασφάλεια.

Τα στοιχεία σας φυλάσσονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της ΕΟΠ.

Έχετε δικαίωμα:

 • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από
  την ισχύουσα νομοθεσία
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που
  επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της
  συγκατάθεσης σας. Η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε πριν την ανάκληση
  της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΟΠ στα στοιχεία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, Λεωφόρος Σπ. Λούη, Μαρούσι. Email: dpo@eop.cosmotemail.gr

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (εφεξής ως «ΕΟΠ» ή «εμείς»), κατά τη λήψη
προσφορών στο πλαίσιο αξιολόγησης πιθανής συνεργασίας μας ή σε μεταγενέστερο στάδιο
κατά την εκτέλεση ήδη υφιστάμενης σύμβασης, συλλέγει και διατηρεί τα εξής δεδομένα:
- Όνομα, επώνυμο ή επωνυμία εταιρείας (ατομικές επιχειρήσεις)
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, fax, email)
- Στοιχεία ατόμων επικοινωνίας
- ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα
- Τραπεζικά στοιχεία (IBAN, δικαιούχος)
- Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Σκοποί επεξεργασίας
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο εξέτασης πιθανής συνεργασίας μας
(αξιολόγηση προσφορών), για τους σκοπούς εκτέλεσης των μεταξύ μας συμβάσεων, εάν είστε
υφιστάμενος προμηθευτής της ΕΟΠ, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων εφόσον απαιτηθεί.

Αποδέκτες
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορεί να έχει μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας
ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες
πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης.

Χρόνος διατήρησης
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για δέκα (10) έτη από τη λήξη ισχύος της συναφθείσας
σύμβασης με την ΕΟΠ μετά την πάροδο των οποίων, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται. Σε
περίπτωση μη ευδοκίμησης πιθανής συνεργασίας μας, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για
διάστημα δύο (2) ετών από την τελευταία επικοινωνία μας.

Τα δικαιώματά σας
Η ΕΟΠ διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα
  σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια
  της επεξεργασίας,
 • διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 • φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε,

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ΕΟΠ στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, Λεωφόρος Σπ. Λούη, Μαρούσι. Email:
dpo@eop.cosmotemail.gr
____________________________________________________
Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Υποκειμένου των Δεδομένων εδώ.

 • 17 Φεβρουαρίου 2022