HomeHomeSliderΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μετά από πρόταση και ενέργειες της  ΕΟΠ με την έκδοση του  ΦΕΚ της 23.05.2023, Αρ.  Φύλλου 3425 αποφασίστηκε η ίδρυση Σχολής Προπονητών Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι Προπονητές Ποδηλασίας μπορούν έως τις 3 Ιουλίου 2023 να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στην Σχολή Προπονητών Β΄, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Οκτωβρίου 2024.

Το κατά ελάχιστο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών, ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

 

Επίπεδο Διδακτικές ώρες Διπλωματική εργασία/ άλλες εργασίες Προπονητικό έργο Διάρκεια λειτουργίας σχολής (ελάχιστη) Συνολική διάρκεια
Β 300 (250) (50 ώρες) 100 ώρες 6 μήνες 400ώρες
 • –  Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών.
 • –  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αφορά στην κατάθεση των όποιων δικαιολογητικών (η διαδικασία αυτή θα γίνει σε επόμενη φάση ).
 • –  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής πριν δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα αριθμού συμμετοχών.

Άρθρο 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

 

 1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
 2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2023).
 3. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ ́ επιπέδου από τη ΓΓΑ στο άθλημα, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της σχολής (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 4. Να έχει προπονητική εμπειρία στο άθλημα, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ ́ επιπέδου σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο /ομοσπονδία, τούτο αποδεικνυόμενο από: α) αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (ΤΑΧΙS) και β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
 5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ ́ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
 2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
 3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
 4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
 5. Μέρος του διδακτικού αντικειμένου θα γίνει εξ αποστάσεως (έως του 60% των ωρών).
 6. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς.
 7. Το προπονητικό έργο (100 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης του προπονητικού έργου.
 8. Ειδικότερα το πιστοποιημένο προπονητικό έργο περιλαμβάνει: α) την εποπτεία, β) παρακολούθηση και γ) την πιστοποίηση παρεχόμενου από τον εκπαιδευόμενο προπονητικού έργου (ως προπονητής ή εκπαιδευόμενος προπονητής),από τον Διευθυντή της Σχολής ή διδακτικό προσωπικό της σχολής των μαθημάτων της ειδίκευσης ή προπονητές Α ́ ή Β ́ Κατηγορίας που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης.
 9. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα καθορίζεται στα 450 ευρώ.

Η σχολή θα λειτουργήσει με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα.

Εφιστούμε την προσοχή ότι μετά τις αλλαγές στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) όπου προστέθηκε το άρθρο 31Α για τους προπονητές ισχύουν τα  εξής: Άρθρο 31Α

Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη

Οι προπονητές διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

 

Α.         Προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου.

 

Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α)         οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

β)         οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

γ)         οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α’ επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

δ)         πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.

 

Β.         Προπονητές αθλήματος Β’ επιπέδου.

 Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των    Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας         εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό   ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., με δευτερεύουσα ή άλλη  ειδικότητα,

β)     οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των    Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας          εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών       ως προπονητές Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό        σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια     Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

γ)         οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των    Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας          εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.F.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

δ)         οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.

 

Γ.          Προπονητές αθλήματος Γ’ επιπέδου.

Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

 

α)  οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου

διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

α)         Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

 

β)         Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

γ)    Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν           να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ FEK-2023-Tefxos B-03435