HomeHomeSliderΑνάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑ : «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στo Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024 παρακαλούμε όπως υποβάλλετε:
α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι τομείς στους οποίους απασχολήθηκαν
καθώς και το έργο που επιτέλεσαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στους οποίους είχαν ανατεθεί τα
προαναφερθέντα καθήκοντα, κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, για τον κάθε ένα ατομικά με
συγκεκριμένη τεκμηρίωση.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση των αιτημάτων της κάθε
Ομοσπονδίας και της έγκρισης αυτών είναι η καταχώρηση στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων των
Ομοσπονδιακών Προπονητών και των Τεχνικών Συμβούλων που έχουν αποσπαστεί την περίοδο
2022-2023.
Οι Τεχνικοί σύμβουλοι θα πρέπει να εισαχθούν με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο ανωτέρω
Μητρώο στην Ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ. Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές θα πρέπει να εισαχθούν με όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία τόσο στην Ενότητα ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ όσο και στην Ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ –ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
β) Ειδικά αιτιολογημένη πρόταση για το διδακτικό έτος 2023-2024 μέχρι 05/05/2023 (πόσοι-ες,
ποιοι-ές, σε ποιους τομείς θα δραστηριοποιηθούν), η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε από κάθε εκπαιδευτικό κατά το προηγούμενο έτος.
γ) Κατάσταση στην οποία θ’ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ατομικά στοιχεία, οργανική
θέση, διεύθυνση εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, στοιχεία
επικοινωνίας, διευθύνσεις κατοικίας) και στην οποία θα επισημαίνεται η πρόθεση των Ομοσπονδιών
για ανανέωση/σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας μαζί τους.
δ) Τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε ένα ατομικά, από την οποία να προκύπτει το έργο που θα του
ανατεθεί, ο τόπος και το ωράριο εργασίας, καθώς και η αναγκαιότητα ανάθεσης καθηκόντων σε
καθένα έκαστο.
ε) Περιγραφή των κριτηρίων – πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζονται από κάθε Ομοσπονδία κατά
τη διαδικασία επιλογής των προτεινόμενων εκπαιδευτικών (κλάδου ΠΕ 11 ΦΑ), το συνολικό αριθμό
των ενδιαφερομένων οι οποίοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής, απόφαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας ή άλλου αρμοδίου οργάνου της οικείας Ομοσπονδίας.
· Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού προπονητή ή/και
τεχνικού συμβούλου έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:
α. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-
08-2023.
β. Έχουν αποσπαστεί με θητεία, πχ ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και
η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023.
γ. Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023.
δ. Είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε..
ε. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.
4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ισχύουν τα
ακόλουθα:
I. Όσοι διορίστηκαν πριν την 01-09-2021 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση
καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων ανεξαρτήτως αν έχουν
υπηρετήσει τα δύο (2) σχολικά έτη που προβλέπει ο ν. 4722/2020.
II. Όσοι διορίστηκαν μετά την 01-09-2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για
ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων.
Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση των προτεινόμενων, ούτως ώστε αυτή
να είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση
καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής
που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους,
ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα
προαναφερθέντα κωλύματα.
Επίσης, στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «η αίτηση ενέχει
θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»
Στον τελικό πίνακα των προτεινόμενων Κ.Φ.Α η σειρά καταγραφής θα πρέπει να είναι αξιολογική
με σειρά προτεραιότητας.
Η συνολική πρόταση πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες ενός τετραετούς αναπτυξιακού και
περιφερειακού σχεδιασμού των αθλημάτων κάθε Ομοσπονδίας.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι κατά το νέο (σχολικό έτος) 2023-2024 η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα πραγματοποιήσει
συστηματικούς ελέγχους, όσον αφορά στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων των
εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
Ομοσπονδιακών Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων και του έργου που αναλαμβάνουν στις
Εθνικές Ομοσπονδίες και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση
καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική
Ανώνυμη Εταιρεία.
Τέλος, εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, θα προχωρήσει η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και
εν συνεχεία η ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (myschool) του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ